Privacyverklaring

BEDRIJF

Deze privacyverklaring geldt voor Praktijk OASE-Salland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57869928 en heeft betrekking op de website www.oase-salland.nl.

ADRES- en telefoon

Praktijk OASE-Salland
Grutto 27
8131 HH  Wijhe
Tel. 0570-769131

ALGEMEEN

Wij hechten veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij zullen deze dan ook met zorg verwerken en beveiligen. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens in de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
In deze privacyverklaring vertellen wij welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen.
Wij adviseren je deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

PERSOONSGEGEVENS

Als je bij een bezoek aan onze website het contactformulier invult, laat je bij ons enkele gegevens achter, die mogelijk direct of indirect naar jou te herleiden zijn, zoals een naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons hebt opgegeven en wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor die doeleinden waarvoor je de gegevens ter beschikking gesteld hebt, tenzij anders aangegeven in deze verklaring.

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken.
Je kunt je toestemming voor jouw gegevensgebruik te allen tijde intrekken.

DOSSIER

Als je cliënt bij OASE bent, houden wij een dossier bij waarin de gegevens worden genoteerd die van belang zijn voor een goed verloop van het begeleidingsproces.
Deze gegevens zijn uiteraard strikt vertrouwelijk en zullen nimmer met derden worden gedeeld.

Wel kan het zijn dat je situatie soms wordt besproken bij intercollegiaal overleg (intervisie) met als oogmerk een positieve bijdrage aan je begeleidingsproces; het spreekt vanzelf dat je als cliënt hierbij volstrekt anoniem blijft zodat de intervisiegenoten niet weten om wie het gaat.
Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kunt je dat aangeven en zullen wij dat respecteren.

De dossiers worden digitaal versleuteld opgeslagen, zodat zelfs in het onverhoopte geval van een hack de gegevens door derden niet te lezen zijn.

WELKE GEGEVENS HEBBEN WE VAN JOU?

Je bepaalt zelf welke gegevens we van jou mogen gebruiken en waarvoor.
Wij houden alles graag transparant.

Wil je weten welke gegevens we van jou hebben?
Je hebt de mogelijkheid je gegevens in te zien, aan te passen of op elk gewenst moment te laten verwijderen. In dat laatste geval halen we al je gegevens uit onze bestanden en zullen je niets meer sturen. Uitzondering hierop is de naleving van wettelijke verplichtingen die ons kunnen noodzaken bepaalde gegevens te bewaren.

Het verzoek om je gegevens in te zien kan via email worden gedaan, te richten aan: oase-salland@xs4all.nl
Om misbruik te voorkomen, kunnen we je daarbij vragen om je te identificeren.
Je verzoek zal door ons zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken worden verwerkt.

Als de gegevens, die wij van jou in ons systeem hebben, niet kloppen, kunt je ons verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen.

Als je vermoedt dat wij misbruik maken van je persoonsgegevens, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Wij doen wat in ons vermogen ligt om onze website te beschermen tegen ongewenste activiteiten door hackers of andersoortig misbruik.
We hebben een beveiligde verbinding door middel van een SSL-certificaat, waardoor je veilig onze website kunt gebruiken.
Gevoelige digitale gegevens worden versleuteld opgeslagen, zodat ze door derden, ook na een hack, niet leesbaar zijn.

De beveiliging van de apparatuur die je gebruikt om onze website te bezoeken valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid.

CONTACTFORMULIER

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier, worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op je vraag of opmerking.
Een ingevuld contactformulier wordt versleuteld aan ons verstuurd waardoor de informatie niet leesbaar is door derden.

EMAIL

Als je ons een email stuurt, kan niet gegarandeerd worden dat derden de mail niet kunnen lezen. Dat wordt onder meer bepaald door de veiligheidsvoorzieningen van de email providers.
Wij verzoeken je dan ook om geen gevoelige informatie via email aan ons toe te sturen.

LINKS

Deze verklaring geldt slechts voor de website van www.oase-salland.nl. Websites die door middel van links aan onze website gekoppeld zijn, vallen hier niet onder. Hiervoor raden wij je aan de privacyverklaring van de betreffende websites te bekijken.